Gracze »Prof.Voynar
Prof.Voynar
dywizja Octavia, miejsce 20
2023-06-12 / 2023-07-02 2023-07-03 / 2023-07-16 2023-07-17 / 2023-07-30 2023-07-31 / 2023-08-13 2023-08-14 / 2023-08-27 2023-08-28 / 2023-09-10 2023-09-11 / 2023-09-24 2023-09-25 / 2023-10-08
Prof.Voynar vs. Pan Panda
mt_nebula1.1
-800
Prof.Voynar vs. Ice Prof.Voynar vs. MorMel
6lm10tp
-3600
h3dm3
-1000
mt_nebula1.1
0
Prof.Voynar vs. Piotruś
h3dm3
-1500
Kosixon vs. Prof.Voynar Prof.Voynar vs. AnanasowyJoe Akabes vs. Prof.Voynar
mt_nebula1.1
-1300
Dacul CB vs. Prof.Voynar
2023-12-27 / 2024-01-21 2024-01-22 / 2024-02-04 2024-02-05 / 2024-02-18 2024-02-19 / 2024-03-03 2024-03-04 / 2024-03-17 2024-03-18 / 2024-03-31 2024-04-01 / 2024-04-14
beki vs. Prof.Voynar Itaros vs. Prof.Voynar Kristian1 vs. Prof.Voynar Sector767 vs. Prof.Voynar
6lm10
2822
dxeVixb vs. Prof.Voynar xkubixorek vs. Prof.Voynar Prof.Voynar vs. Kubano