Gracze »KrystianTyraxor
KrystianTyraxor
dywizja Kilgor, miejsce 3
dywizja Geon, miejsce 34
dywizja Corkes, miejsce 4
dywizja Tazar, miejsce 7
dywizja Crag Hack, miejsce 3
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
KrystianTyraxor vs. whitepill
6lm10a
2000
Nicolaz vs. KrystianTyraxor
h3dm1
800
KrystianTyraxor vs. Rambixxx
6lm10a
2700
Nadziej vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Hardron Sindaeris vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Karczums
nostalgia
-1400
KrystianTyraxor jacekchess vs. KrystianTyraxor
nostalgia
2200
KrystianTyraxor vs. RedWarrior1995 Tiasir vs. KrystianTyraxor
2021-11-08 / 2021-11-29 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-01 / 2021-11-22 2021-11-16 / 2021-12-12
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania javedin vs. KrystianTyraxor
6lm10a
1400
h3dm1
1000
nostalgia
-3000
Brak spotkania Brak spotkania
2022-01-03 / 2022-01-16 2022-01-17 / 2022-01-30 2022-01-31 / 2022-02-13 2022-02-14 / 2022-02-27 2022-02-28 / 2022-03-13 2022-03-14 / 2022-03-27 2022-03-28 / 2022-04-10 2022-04-11 / 2022-04-24 2022-04-25 / 2022-05-08 2022-05-09 / 2022-05-22 2022-05-23 / 2022-06-05
KrystianTyraxor vs. Bujal
6lm10a
700
Aravol vs. KrystianTyraxor
6lm10a
2500
KrystianTyraxor vs. Deextereek
nostalgia
-4300
KrystianTyraxor Terror Antiquus vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. alvar Herosolo vs. KrystianTyraxor
6lm10a
-2700
KrystianTyraxor vs. Shihtzu
6lm10a
-3000
Cyrus vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Spinaonic Ceres vs. KrystianTyraxor
6lm10a
3900
2022-07-04 / 2022-07-25 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10 2022-06-20 / 2022-07-10
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Roberto vs. KrystianTyraxor Brak spotkania
2022-11-07 / 2022-11-20 2022-11-21 / 2022-12-04 2022-12-05 / 2022-12-18 2022-12-19 / 2023-01-08 2023-01-09 / 2023-01-22 2023-01-23 / 2023-02-05 2023-02-06 / 2023-02-19 2023-02-20 / 2023-03-05 2023-03-06 / 2023-03-19
KrystianTyraxor vs. popularny.proszek KrystianTyraxor chochla vs. KrystianTyraxor
6lm10a
600
KrystianTyraxor vs. Bujal Tomanek vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Machberet Krwawy_ponurak vs. KrystianTyraxor
mini-nosta
2600
KrystianTyraxor vs. cdk javedin vs. KrystianTyraxor
nostalgiaTP
3300
2023-06-12 / 2023-07-02 2023-07-03 / 2023-07-16 2023-07-17 / 2023-07-30 2023-07-31 / 2023-08-13 2023-08-14 / 2023-08-27 2023-08-28 / 2023-09-10 2023-09-11 / 2023-09-24
KrystianTyraxor vs. Vens
6lm10tp
2000
GoldenCrow vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Jon_Snow_
6lm10tp
7000
fx_izakoziol vs. KrystianTyraxor
6lm10tp
-700
Maester vs. KrystianTyraxor KrystianTyraxor vs. Karczums Holonight vs. KrystianTyraxor