Gracze »JuraBKS
JuraBKS
dywizja Ryland, miejsce 4
dywizja Geon, miejsce 1
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-23 / 2020-12-06 2020-12-07 / 2020-12-20 2020-12-21 / 2021-01-10 2021-01-11 / 2021-01-24 2021-01-25 / 2021-02-07 2021-02-08 / 2021-02-21 2021-02-22 / 2021-03-07 2021-03-08 / 2021-03-21
Cez vs. JuraBKS
mt_mp
-2600
JuraBKS vs. Zako
h3dm1
900
JuraBKS Darcade vs. JuraBKS
nostalgia
2300
JuraBKS vs. CanWeLoad?
nostalgia
3600
Bartus vs. JuraBKS
mt_mp
900
JuraBKS vs. KretMMz
h3dm1
900
Mattowy vs. JuraBKS
nostalgia
600
JuraBKS vs. Lech [PS]
--Szablon--
0

!

Chickychicks vs. JuraBKS
nostalgia
-1000
JuraBKS vs. Zuro007
h3dm1
900
.Crlx vs. JuraBKS
h3dm1
900
JuraBKS vs. Hiszpan
h3dm1
900